Pesticides and Rates for Mites, cyclamen

Common Names Trade Name Rate/1 Gallon Rate/25 Gallons
abamectin Abamectin SPC 0.15 EC 0.04 fl oz (0.24 tsp) 1 fl oz
abamectin Avid 0.15EC 0.04 fl oz (0.24 tsp) 1 fl oz
abamectin Lucid 0.04 fl oz (0.24 tsp) 1 fl oz
abamectin Minx 0.04 fl oz (0.24 tsp) 1 fl oz
bifenazate & abamectin Sirocco 0.03-0.04 fl oz 0.75-1fl oz
chlorfenapyr Pylon 0.03-0.05 fl oz 0.65-1.3 fl oz
fenazaquin Magus 0.12-0.24 fl oz 3-6 fl oz
fenpyroximate Akari 5SC 0.24 fl oz (1.5 tsp) 6 fl oz
rosemary oil & peppermint oil Ecotec 0.16-0.48 fl oz 4-12 fl oz
spiromesifen Judo 0.01-0.04 fl oz 0.25-1 fl oz (0.5 - 2 tbsp)
spirotetramat Kontos See label 0.43-0.85 fl oz